Przewodnik po Białymstoku i okolicy

WYKAZ INWESTYCJI WYKONANYCH W BIAŁYMSTOKU PO 1919 R.

 1. Gmach publiczne. Wybudowano gmachy Sądu Okręgowego i Izby Skarbowej. Odnowiono pałac Branickich oraz uporządkowano jego otoczenie.
 2. Komunikacja. Wybudowano około 100 km nowej i przebudowano kilkadziesiąt km zniszczonej jezdni ulicznej oraz ułożono blisko 25 km chodników z płyt betonowych; przebudowano około 95% mostów. W 1937 r. rozpoczęto budowę ulepszonej nawierzchni z kostki granitowej.
 3. Osiedla mieszkaniowe. Wybudowano kolonię urzędników państwowych - ul. Ś-to Jańska, zapoczątkowano budowę osiedli robotniczych - na razie kolonia im. Limanowakiego na Wygodzie.
 4. Parki, ogrody, planty i skwery.Osuszono i udostępniono dla szerszej publiczności Park 3-go Maja o powierzchni 117 ha ("Zwierzyniec"); urządzono skwery, ogrody, zieleńce, ogródek jordanowski, ogrody działkowe i tp.
 5. Regulacja rzeki i kanalizacja. Od 1933 r. prowadzi się roboty przy regulacji rzeki Białej oraz budowie kanalizacji miejskiej.
 6. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Rozbudowano inwestycje Elektrowni, Wodociągu (2 wieże ciśnień, nowe instalacje pomp i tp.) oraz Rzeźni Miejskiej i jej urządzeń (fabryka lodu, chłodnia i tp.
 7. Szkolnictwo i opieka społeczna. Wybudowano 4 gmachy publicznych szkół powszechnych i przebudowano 2 domy miejskie dla szkół; wybudowano Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy.
 8. Szpitalnictwo. Wybudowano Dom Zdrowia z apteką, pracownię bakteriologiczną, Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem i Szpital św. Rocha.
 9. Świątynie i cmentarze. Wybudowano w surowym stanie Kościół - Pomnik Niepodległości pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej, kościół w Dojlidach, kaplicę św. Józefa, kościół Misji Barbikańskiej; przebudowano 2 kościoły wojskowe. Założono nowy cmentarz wojskowy. Uporządkowano cmentarz wojskowy z czasów wojny polsko - bolszewickiej.
 10. Teatry i kina. Wybudowano gmach Teatru Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dom Katolicki przy kościele farnym, w którym mieści się kinoteatr "Świat". Przebudowano 2 kino-teatry..
 11. Wychowanie Fizyczne i Przysposobienie Wojskowe. Wybudowano stadion sportowy, strzelnicę małokalibrową, kąpielisko w Dojlidach; przy poszczególnych szkołach urządzono boiska szkolne, przy szkole nr 1 urządzono salę gimnastyczną.Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939.Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939.